Free buffalo races organized in An Giang Province

On May 18, a special free buffalo race was organized in Chau Doc City, An Giang Province.